Büromuza Hoşgeldiniz!

Hukuk büromuz 20 seneyi aşkın bir süredir müvekkillerimizin sorunlarını gizlilik ve güvenlik içerisinde çözüme ulaştırmayı amaç edinmiştir.


Uzmanlık Alanlarımız

 • İşçi - İşveren ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar,
 • SGK tarafından açılan tazminat davaları,
 • Hizmet Tespit Davaları,
 • İşe İade davaları
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından doğan maddi - manevi tazminat davaları
 • İşçiler tarafından açılacak her türlü alacak davaları
 • Şirket Danışmanlığı
 • İş Hukuku alanına giren bütün konularda danışmanlık
Büromuz avukatları İş Hukuku alanında ayrı ayrı bilgi, deneyim ve tecrübe sahibidir.

Büromuz kurucusu Av. Mehmet Kadri Peker, Kiplas İşverenler Sendikası'nda uzun yıllar boyunca uzman Avukat ve Genel Sekreterlik görevinde bulunmuş olup, bu alanda büyük bir tecrübeye sahiptir. Türkiye'nin köklü firmalarının danışmanlığı dışında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

 • Toplu iş sözleşmesi yetki prosedürünün takibi ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım sağlanmaktadır.
 • Yetki tespitine itiraz davalarının takibi yapılmaktadır.

Büromuz uzun yıllardır edindiği bilgi ve tecrübesini akademisyen hocaların bilgi ve deneyimleriyle birleştirerek Ceza Hukukunun tüm alanları ile Vergi Ceza Hukuku alanında müvekkillerinin sorunlarına yardımcı olmaktadır. Bu Bağlamda;

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
 • Hukuk ve Ceza Mahkemeleri
 • Kaçakçılık Suçu
 • Gümrük Kaçakçılığı
 • Herhangi bir suç işlendiği iddiasıyla suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması
 • Savunma Hazırlanması
 • Duruşmaya Girilmesi
konularında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Büromuz Gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmıştır.

 • Tahliye Davaları
 • Kiranın Tespiti ve Uyarlanması: Kira sözleşmesinin uyarlanması davası, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Kira bedelin tespiti davası ise, sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları, halinde açılan bir dava türüdür.
 • Tapu İptali ve Tescili Davası: Tapu kaydının tesis ve sonradan değişme nedenlerinin sağlıklı olmaması, kanuna aykırılık taşıyan tapu kayıtları nedeniyle tapu kayıtlarının mülkiyet, coğrafi durum ve ölçü durumlarının yeniden düzeltilmesi, iptali ve yeni tescili istemiyle açılan davalardır.
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası - İzale-i Şuyu: Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi davasıdır.
 • Ecrimisil Davası: Taşınmazın, 3.kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak açılan tazminat davasıdır.
 • El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i: Malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır. Malike mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkânı verir.
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeler: Sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek davlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi: Bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almaktır.

Büromuz, Türkiye çapında İcra ve İflas Hukuku alanında müvekkillerimizin alacağına en kısa sürede kavuşabilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda büromuz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Haciz, Menkul Rehininin veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Çek ve Bono Tahsili, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve İflas Talep Edilmesi gibi takip yolları ile İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması,
 • İhtiyati Haciz Kararı Alınması,
 • İtirazın İptali ile İtirazın Kaldırılması Davaları,
 • Menfi Tespit Davası,
 • İstihkak Davası,
 • İflas Davası,
 • İflasın Ertelenmesi,

Hukuk büromuz, Aile ve Boşanma hukuku alanındaki uzman avukatları ile anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmeleri, velayet vb. aile hukuku alınındaki uyuşmazlıklarda müvekkillerine çözüm yolları üretmektedir. Bu alanda büromuzun verdiği hizmetler;

 • Anlaşmalı ve Çekişmeli boşanma davaları,
 • Evlilik Sözleşmeleri,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanması,
 • Nafaka ve Tazminat davaları,
 • Evliliğin İptali davaları,
 • Uzaklaştırma ve Koruma kararlarının çıkartılması,
 • Babalığın tespiti davaları,
 • Velayetin değiştirilmesi davaları,
 • Aile konutu Şerhi çıkartılması,
 • Vasi yada Kayyım tayini,
 • Aile Hukuku alanında maddi - manevi tazminat davaları,
 • Nişan bozulmasından kaynaklanan maddi - manevi tazminat davaları.
 • Gerektiğinde müvekkillere uzman psikologlar ve aile danışmanları tarafından destek sağlama.

Büromuz; şirketlerin Ticaret Hukuku alanında bulunan her türlü davalarında hizmet vermektedir.

Dava konusuna göre müşterek çalıştığımız akademisyenlerle davalar takip edilmektedir.

Büromuz; gerçek ve tüzel kişilere her türlü hukuk alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuz; yıllar boyunca edindiği bilgi ve tecrübe ile hukukun her alanında müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmelerin doğru, sorunsuz ve hukuki zemine uygun yapılması bakımından hizmet sunmaktadır.

İletişim Formu